15 nov 2018 Bestemmingsplan Noortveer (Algemeen Dagblad)

[uit het Algemeen Dagblad, 15 november 2018]

De Voorschotense gemeenteraad is akkoord met de bouw van negentien huizen in Noortveer. Het gaat om de twee percelen aan de Leidschendamse kant van de Kniplaan. De PvdA en SP stemden donderdagavond tegen. Ze vinden dat er met de huizenbouw te weinig van de beloofde openheid in de Duivenvoordecorridor over blijft.

Dertien natuur- en milieuorganisaties vinden dat ook en pleitten daarom voor een concentratie van de bebouwing op één perceel in plaats van twee, maar ze kregen niet hun zin.

Op één perceel staan nog kassen. De raad stemde unaniem in met het starten van een onteigeningsprocedure. Intussen blijft wethouder Cramwinckel proberen om tot een minnelijke schikking te komen.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 15 nov 2018 Bestemmingsplan Noortveer (Algemeen Dagblad)

17 okt 2018 Noortveer – Brief aan Gemeenteraad Voorschoten van 13 samenwerkende organisaties

Noortveer, brief aan de Raad, definitieve versie met afbeeldingen[44240]

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 17 okt 2018 Noortveer – Brief aan Gemeenteraad Voorschoten van 13 samenwerkende organisaties

11 oktober 2018 – Noortveer, inspreektekst bij commissie WRG , gemeenteraad Voorschoten

20181011 Inspreken Noortveer Stan Dessens

Geplaatst in Actueel | Reacties uitgeschakeld voor 11 oktober 2018 – Noortveer, inspreektekst bij commissie WRG , gemeenteraad Voorschoten

26 sept 2018 Buitenvoorde, vaststelling Bestemmingsplan

26 september 2018

Vaststelling bestemmingsplan Buitenvoorde door gemeente Voorschoten
(klik hier  Buitenvoorde)

 

Geplaatst in Actueel | Reacties uitgeschakeld voor 26 sept 2018 Buitenvoorde, vaststelling Bestemmingsplan

Vervolg acties Duivenvoordecorridoor

Houd de Duivenvoorde Corridor Groen !

Geplaatst in Actueel | Reacties uitgeschakeld voor Vervolg acties Duivenvoordecorridoor

Download hier de petitielijst

Petitie Duivenvoordecorridor

Geplaatst in Actueel | Reacties uitgeschakeld voor Download hier de petitielijst

Twaalf organisaties vragen de provincie: ‘voorkom bebouwing van de Duivenvoordecorridor!’

Twaalf organisaties vragen de provincie: ‘voorkom bebouwing van de Duivenvoordecorridor!’

 

Twaalf lokale, regionale en provinciale organisaties hebben de provincie Zuid-Holland gevraagd om te voorkomen dat er in de open ruimte tussen de bebouwing van Voorschoten en Leidschendam grotere en kleinere woonwijken ontstaan. De organisaties wijzen erop, dat deze open ruimte, de Duivenvoordecorridor, de laatste verbinding is tussen het Groene Hart en de polders en buitenplaatsen tussen Den Haag en Leiden.

In hun brief wijzen de twaalf organisaties erop, dat het beleid van de provincie is om dit hele gebied van polders en buitenplaatsen – inclusief de Duivenvoordecorridor – als “Kroonjuweel cultureel erfgoed” in stand te houden en daar geen verstedelijking toe te staan. Het gaat hierbij volgens de provincie zelfs om een gebied dat zo bijzonder, waardevol en kwetsbaar is, “dat de instandhouding en mogelijk verdere ontwikkeling van de waarden die ze vertegenwoordigen voorrang heeft boven alle andere ontwikkelingen”.

Dat was ook de reden waarom de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg samen met de provincie kosten noch moeite hebben gespaard om de glastuinbouw uit de Duivenvoordecorridor te verwijderen. Dat zou worden terugverdiend met beperkte woningbouw op de plekken waar eerst kassen stonden, maar dat bleek te weinig op te leveren. Daarom kwamen de gemeenten met plannen met steeds meer woningbouw en zelfs hele woonwijken en -wijkjes op beeldbepalende plekken in de Duivenvoordecorridor. De oorspronkelijke bedoeling (“Van glas naar gras”) verdween vrijwel uit het zicht en de financiële problematiek ging de boventoon voeren.

Aan Voorschoten en Leidschendam-Voorburg heeft het samenwerkingsverband dan ook gevraagd nu niet hals over kop beslissingen te nemen die nooit meer kunnen worden teruggedraaid, maar voldoende tijd te nemen om zich te bezinnen op hun oorspronkelijke bedoelingen met de Duivenvoordecorridor, om de huidige woningbouwplannen voor de Duivenvoordecorridor kritisch te laten onderzoeken en tegelijkertijd serieuze alternatieven voor de huidige plannen te laten onderzoeken.

Uit gesprekken met raadsfracties in beide gemeenten bleek Stan Dessens, de voorzitter van het samenwerkingsverband van de twaalf organisaties, dat de gemeenten zelf ook ongelukkig zijn met deze ontwikkeling. Daarom heeft hij de provincie namens de twaalf gevraagd zich niet afzijdig te houden, maar met beide gemeenten in overleg te gaan om te bezien hoe deze ontwikkeling ten goede kan worden gekeerd.

De twaalf organisaties die de Duivenvoordecorridor open willen houden:

 • Agrarische Natuurvereniging Santvoorde,
 • Coöperatie De Groene Klaver,
 • Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland,
 • Stichting Duivenvoorde,
 • Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg,
 • Stichting Horst en Weide,
 • Stichting het Zuid-Hollands Landschap,
 • Platform Duurzaam Voorschoten,
 • Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten,
 • Vereniging voor Vogelbescherming ’s Gravenhage e.o.,
 • Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage e.o.,
 • Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving,

 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Stan Dessens
M 071-5616381;
E standessens@gmail.com

Geplaatst in Actueel | Reacties uitgeschakeld voor Twaalf organisaties vragen de provincie: ‘voorkom bebouwing van de Duivenvoordecorridor!’

Organisaties willen Duivenvoordecorridor openhouden (persbericht 25 sep 2015)

Negen organisaties willen Duivenvoordecorridor openhouden
Negen organisaties willen zich gezamenlijk gaan inzetten voor het openhouden van de Duivenvoordecorridor tussen de bebouwing van de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg en voor behoud en herstel van natuur en landschap in de corridor. Beide gemeenten hebben plannen in ontwikkeling voor (woning)bouwactiviteiten, die niet te verenigen zijn met het open karakter van de Duivenvoordecorridor, dat we – nu de kassen goeddeels verwijderd zijn – nog beter kunnen beleven.

De negen organisaties vinden dat voorop zou moeten staan dat de Duivenvoordecorridor een groene bufferzone zou moeten blijven tussen de Haagse en Leidse agglomeratie. Dat hebben alle overheden in vele beleidsnota’s ook verklaard.

De unieke natuur- en landschapswaarden van de Duivenvoordecorridor zullen daarvoor beter in kaart en voor het voetlicht moeten worden gebracht, mede met het oog op de beleefbaarheid voor de bevolking in de wijde omgeving.

Het Landgoed Duivenvoorde wordt nu aan beide zijden omgeven door een groen gebied en dat gebied zou in zijn kwaliteit als natuurgebied moeten worden verbeterd met ruimte voor toeristische en recreatieve voorzieningen. Daarin is slechts in zeer beperkte mate ruimte voor bebouwing. In een open corridor passen niet de woningbouwplannen, zoals die thans zijn voorzien aan Leidschendamse en Voorschotense kant.

De negen organisaties willen – uitgaande van het unieke en kwetsbare karakter van de Duivenvoordecorridor – graag het gesprek aangaan met rijk, provincie en gemeenten om deze waarden te behouden en te versterken. De organisaties zijn zich bewust van de situatie waarin de beide gemeenten zich door ‘glas voor gras’ bevinden, maar doen een oproep om even een stap terug te doen en met elkaar te zoeken naar alternatieve wegen om de kwaliteiten van het landschap in dit gebied tot volle bloei te laten komen.

Agrarische Natuurvereniging Santvoorde
Coöperatie De Groene Klaver
Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland
Stichting Duivenvoorde
Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg
Stichting Horst en Weide
Platform Duurzaam Voorschoten
Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten.
De Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving&

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Stan Dessens, Voorzitter van de vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, tel. 071-5616381 email: standessens@gmail.com

NB. Sinds 11 oktober 2015 hebben zich nog 3 organisaties aangesloten,
waarmee het totaal op 12 komt

Vereniging voor Vogelbescherming ‘s Gravenhage e.o.
de Algemene Vereniging voor Natuurbeschermings voor ‘s Gravenhage e.o.
Stichting Zuid Hollands Landschap

Geplaatst in Actueel | Reacties uitgeschakeld voor Organisaties willen Duivenvoordecorridor openhouden (persbericht 25 sep 2015)

Zienswijze Stichting Horst en Weide op Groen-en Water Visie gemeente Wassenaar 2015-2019

In juli 2015 heeft de Stichting Horst en Weide een zienswijze ingediend op de Groen- en Water Visie 2015-2019 van de gemeente wassenaar. Uitgangspunt in de nota is, dat er recreatieve groei nodig is om de kwaliteit van Groen en Water in stand te kunnen houden.  De stichting Horst en Weide stelt juist dat deze recreatieve groei de kernkwaliteiten van met name ons werkgebied ernstig in gevaar kan brengen.

In de visie komen ook een paar prima oplossingen voor, die het belang van de kwaliteiten van het Groen en Water bij een groter publiek bekend kunnen maken: communicatie en educatie door middel van voorlichting/onderwijs (aan jeugd én volwassenen) en door middel van begeleide excursies in kwetsbare gebieden.

Onze zienswijze is hierbij toegevoegd: Groen- en Watervisie Wassenaar, zienwijze Stichting Horst en Weide (20150721)

 

 

Geplaatst in Actueel | Reacties uitgeschakeld voor Zienswijze Stichting Horst en Weide op Groen-en Water Visie gemeente Wassenaar 2015-2019

Correspondentie kasteel Duivenvoorde

Brief 1: 9 september 2014
Brief 2: 11 september 2014
Brief 3: 4 oktober 2014
Brief 4: 13 januari 2015
Brief 5: 30 januari 2015
Brief 6: 5 februari 2015

Geplaatst in Actueel | Reacties uitgeschakeld voor Correspondentie kasteel Duivenvoorde