Persberichten

21-04-2020: 21 april 2020 Leidsch Dagblad Tuin Jachtslot ter Horst

20-04-2020:persbericht zienswijze restauratie tuin Ter Horst

15-09-2014:   Zienswijze H&W voorontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015

26-03-2014:  Persbericht: Beroepschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor Duivenvoorde

05-12-2013:  Persbericht: Bezwaar Horst en Weide tegen ontwerp omgevingsvergunning kasteeltuin Duivenvoorde

05-12-2013:  Bezwaar Horst en Weide tegen ontwerp omgevingsvergunning kasteeltuin Duivenvoorde

26-04-2013:  Excursie Achterbos

27-08-2012:  Zienswijze bestemmingsplan Raaphorstlaan

23-08-2012:  Bouwplan gekraakt (AD)

22-08-2012:  Uitspraak Raad van State Kerkehout

30-05-2012
:  Bestemmingsplan Kerkehout nog net niet afgeschoten (De Wassenaarder)

26-05-2012:  Plan voor omvangrijk bouwplan Kerkehout aan een zijden draadje (AD)

24-05-2012:  Pleitnota Kerkehout (lange versie)

24-05-2012:  Pleitnota Kerkehout (samenvatting)

04-04-2011:  Open brief gemeenteraad Wassenaar

29-11-2010:  Inspraak aan gemeenteraad

15-11-2010:  Inspraaktekst Marry Niphuis-Nell

15-11-2010:  Stichting Horst en Weide inspraak

11-2010:  Raadsvoorstel: Aanvraag wijzigingen bp Landelijk Gebied t.b.v. aanleg golfbaan bij Kerkehout

12-10-2010:  Raadsmededeling: Procedure bestemmingsplan 3e gedeeltelijke herziening

06-07-2010:  Persbericht Stichting Horst en Weide in oprichting

01-06-2010:  Artikel over golfbaan in ‘Den Haag Centraal’

31-05-2010:  Memo raad Wassenaar

28-05-2010:  Visie SP Zuid-Holland

13-05-2008Raadsmededeling: Principeverzoek bebouwen sportvelden herplaatsen en realiseren 27 holes golfbaan nabij Kerkehout

——————————————————————————————-

Overige teksten

1

Alle fracties in de gemeenteraad van Wassenaar wijzen het verzoek van de Leidschendamse Golfvereniging Leeuwenbergh af om het bestemmingsplan landelijk gebied te wijzigen voor de aanleg van een golfbaan in de Duivenvoordse-Veenzijdse polder bij Mariahoeve. De fracties achten de aanleg van de golfbaan in strijd met het gemeentelijke, het provinciale en rijksbeleid voor de polder. De polder is deels natuurgebied en deels agrarisch gebied met grote natuur- en landschapswaarden. De fracties vinden de aanleg van de golfbaan in de polder landschappelijk en cultuurhistorisch dan ook niet aanvaardbaar en de aanleg ook niet haalbaar. Alle fracties stemden op afgelopen maandag (15 november jl.) dan ook in met een voorstel van burgemeester en wethouders om het verzoek af te wijzen. De raad zal op 29 november as. definitief besluiten over de afwijzing van het verzoek van de golfvereniging.

——————————————————————————————-

2

College B&W Wassenaar wijst aanvraag golfbaan in landelijk gebied Kerkehout af

Het college van B&W laat weten dat het geen medewerking verleent aan de aanvraag van golfvereniging Leeuwenbergh voor de aanleg van een 27-holes golfbaan nabij de wijk Kerkehout te Wassenaar.

Diverse aspecten zijn meegenomen in de afweging van het college zoals: het agrarisch beleid, landschappelijk en cultuurhistorisch beleid, het effect op de huidige flora en fauna, de natuurlijke en landschappelijke waarden van het gebied, de ruimtelijkheid en toegankelijkheid van het gebied.

Ook heeft het college van B&W duidelijk de inbreng van diverse direct betrokkenen en bewoners van Kerkehout meegewogen. De doelstelling dat de aanleg van een golfterrein het behoud van de groene kwaliteiten op de lange termijn kan verduurzamen lijkt niet haalbaar.

Gelet op het voorgaande zal het college van B&W de gemeenteraad van Wassenaar adviseren de gevraagde bestemmingsplanwijziging voor de 27-holes golfbaan af te wijzen.

——————————————————————————————-

3

PERSBERICHT

‘Blinde vlek’ blijkt uniek landschap in Europa

Een flink aantal bewoners van Kerkehout was nieuwsgierig naar de
Duivenvoordse-Veenzijdsepolder, die door de Golfvereniging Leeuwenberg steevast wordt omschreven als blinde vlek. Op zaterdag 11 september konden ze zelf ervaren dat deze polder een rijke cultuurhistorie  en een grote natuurwaarde heeft.

Bijzondere geologische historie
De excursiedeelnemers ontdekten dat deze veenpolder tot het strandwallenlandschap van de oude Nederlandse kust behoort. Deze landschapstructuur -uniek in Europa- is zo’n 7000 jaar geleden na de laatste ijstijd ontstaan. De langzaam stijgende zeespiegel zorgde toen voor zandafzetting langs de kust. Gedurende 6000 jaar vormde de zee hier, onder invloed van weer en wind, verschillende rijen zandwallen en zandvlaktes. Die wallen waren betrekkelijk laag en staken niet meer dan drie meter boven de vlaktes uit. Pas 1000 jaar geleden veranderde die kustvorming en ontstonden de hogere duinen die nu langs de kust liggen. Op die oude strandwallen bouwden de eerste bewoners hun dorpen en boerderijen. Daar liggen nu Voorburg, Leidschendam, Voorschoten en Wassenaar. Op de ertussen gelegen strandvlaktes ontstond een moeraslandschap met venige begroeiing. Toen de boeren dat moeras in de Middeleeuwen gingen ontwateren,  bleef er een ingeklonken veenlaag over die uitstekend geschikt was als weidegebied. Die historie kun je nu nog precies uit het landschap van de polder aflezen.

De natuurlijke rijkdom
Mede door het fraaie weer speelden de vogels een hoofdrol tijdens de excursie. De deelnemers genoten van zwevende Ooievaars, een vissende Grote Zilverreiger en jagende Buizerds. Maar er was ook nog klein grut te bewonderen. “Waarom gaan die vele Boerenzwaluwen zo hecht tegen elkaar aan zitten?”, vroeg men zich af. Die zijn zich nu aan het verzamelen voor de grote trek naar het zuiden. Evenals de grote vogels zijn deze zomergasten voor hun voedsel en nestgelegenheid zeer afhankelijk van het boerenlandschap in de Duivenvoordse-Veenzijdsepolder.
Tussen de Schenk en het spoor voert Staatsbosbeheer al enkele jaren een botanisch beheer. Dat resulteert in een grote diversiteit aan planten en bloemen. Vooral de Grote Egelskop, die met zijn stekelbloemen nog imposant aanwezig was, trok veel aandacht.

Een schakel in een groter geheel
Langzaam wordt duidelijk waarom deze polder zo belangrijk is? Door zijn kenmerkende  eigenschappen die in de loop der eeuwen ontstaan zijn, is de Duivenvoordse-Veenzijdsepolder een belangrijke schakel voor de ecologie van deze kuststreek. De polder vormt de ecologische verbinding tussen duinen en Vlietland. Dieren kunnen zich langs deze route makkelijk verplaatsen, vinden er rust en voedsel. Als deze verbinding wegvalt omdat de rust in de polder straks verstoord wordt door projectontwikkeling, zal de ecologie in een veel groter deel van Zuid-Holland sterk aan kwaliteit afnemen.  We leren dus dat deze polder als natuurgebied een schakel is in een veel groter geheel.

Beter voorlichten
De excursiedeelnemers waren duidelijk onder de indruk van de rijkdom van het landschap.  “Eigenlijk wisten we nauwelijks wat er allemaal naast ons huis te beleven valt”, was een veel gehoorde opmerking.  Men genoot van de fraaie uitzichten, de vele vogels en het mooie dorpsgezicht dat vanuit de polder zichtbaar is.
Na afloop werd iedereen nogmaals gesterkt in de mening dat de Duivenvoordse-Veenzijdsepolder zowel uit natuurhistorisch als cultuurhistorisch oogpunt, maar ook puur voor de landschapsbeleving gekoesterd moet worden. Het landschap is zo waardevol, dat het eigenlijk onvoorstelbaar is dat er een discussie is ontstaan om hier een golfbaan en andere projectontwikkeling te realiseren.

——————————————————————————————-

4

Stichting i.o. Horst en weide
www.horstenweide.org

Persbericht

Wassenaar, 25 mei 2010

Het plan om een golfbaan van meer dan 100 hectare aan te leggen in één van Nederlands laatste gave strandwallen- en veenweidegebieden, het zuidelijk deel van de Duivenvoordse en Veenzijdse polder tussen Den Haag en Leiden, een beschermd natuurgebied van zeer bijzondere kwaliteit, is aanleiding geweest voor het oprichten van de Stichting i.o. Horst en weide, eerder deze week in Wassenaar.

Horst en weide zal zich inzetten voor de stringente bescherming van natuur, bodem, bodemarchief en landschap tussen de strandwal waarop Wassenaar ligt en de strandwal waarop Voorschoten en Leidschendam zijn gebouwd; dat is een gebied dat aan de zuid-westzijde wordt begrensd door de Haagse wijken Mariahoeve en Essesteijn, en in het noord-oosten door de Leidse wijk Stevenshof.

Het voorlopig bestuur van Horst en weide is zeer verontrust doordat
–  B&W van Wassenaar niet gebleven zijn bij hun besluit van 13 mei 2008 “geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor het verplaatsen van de sportvelden bij Kerkehout, op de vrijkomende velden woningbouw te realiseren en achter deze locatie realiseren van een 27 holes golfbaan met country club” en hun medewerking thans geheel openlaten
–   het College van B&W van Wassenaar op 31 mei ruimte geeft aan Golfclub Leeuwenbergh om in de gemeenteraadsvergadering een presentatie te geven over de aanleg van de golfbaan, zonder dat partijen die tegen de golfbaan zijn soortgelijke mogelijkheden krijgen
-het college van B&W in Voorburg-Leidschendam op 25 mei ruimte geeft aan Golfclub Leeuwenbergh om een presentatie te geven over de aanleg van de golfbaan, zonder dat partijen die tegen de golfbaan zijn soortgelijke mogelijkheden krijgen
-de golfbaan komt te liggen in een Rijksbufferzone
-de golfbaan komt te liggen binnen de Ecologische Hoofdstructuur
-de golfbaan komt te liggen in een belangrijk weidevogelreservaat van Staatsbosbeheer
-de golfbaan komt te liggen in een beschermd dorpsgezicht

Het voorlopig bestuur van Horst en weide
-signaleert grote onrust onder veel organisaties en individuele burgers in de regio Leiden-Den Haag-Wassenaar-Voorschoten die het behoud van natuur en landschap voorstaan
-zal samenwerken met alle bestaande organisaties en individuele burgers die de komst van de golfbaan willen tegenhouden
-zal alle wettige middelen inzetten ter verhindering van de komst van de golfbaan en de verwoestende aanslag op een landschap dat vrijwel ongeschonden is gebleven  sinds de tijd van de graven van Holland
-heeft een uitgebreide verklaring opgesteld waarin alle argumenten worden bestreden die Golfclub Leeuwenbergh aandraagt voor de aanleg van een golfbaan in de Duivenvoordse en Veenzijdse Polder

Voor nadere informatie: www.horstenweide.org (op de website is de verklaring van Horst en weide te downloaden). Telefoon: Wim ter Keurs, 071- 5613043