Doelstelling en Beleidsplan

Doelstelling
De Stichting Horst en Weide stelt zich ten doel de instandhouding en zo mogelijk verhoging van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden in haar werkgebied. Dit werkgebied wordt gevormd afgebakend door de A44/N44 aan de westzijde, de Vliet aan de oostzijde, de N14 aan de Zuidzijde en de bebouwde kom van Voorschoten en Leiden aan de noordzijde, (zie gearceerde gebied in kaartje).

kaartje

De stichting kan zo nodig ook aandacht schenken aan ontwikkelingen in gebieden grenzend  aan het werkgebied, voor zover  die gevolgen kunnen hebben voor natuur en landschap in het werkgebied.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het al dan niet op verzoek advies uit brengen aan alsmede in overleg treden met overheden, met name met de gemeenten Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten en de daaraan grenzende gemeenten alsmede met de provincie Zuid-Holland, het Rijk en andere organisaties.

Beleidsplan 2019-2022

 1. Draagvlak voor het gebied bij het publiek en lokale politiek ontwikkelen en handhaven.
  Een belangrijk deel van de activiteiten van de Stichting richten zich op educatie. Dit gebeurt door het organiseren van excursies, het verzamelen en bundelen van informatie over het gebied, het professioneel bijhouden van een website, het verspreiden van informatie via brochures en e-mail. Deze activiteiten worden, waar mogelijk, in samenwerking ontwikkeld met onder andere IVN Leiden, Staatbosbeheer, de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, Stichting Behoud Rijnland, de Stichting Horst en Voorde, Oud Groen Leefbaar Voorschoten en de betrokken vertegenwoordigers van de Pact van Duivenvoorde gemeenten.

  De bovengenoemde stichtingen en verenigingen hebben een programma om het publiek met het gebied bekend te maken: gedurende het hele jaar worden excursies en activiteiten in het gebied aangeboden. Deze activiteiten geven aan deelnemers de gelegenheid de natuur en het landschap te beleven zoals het daar is. Daarnaast worden initiatieven gesteund, waarbij het gebied vanaf de rand beleeft kan worden: het creëren van wandel- en fietspaden buiten  het gebied om.

  In 2019 is een tweede activiteit gestart om tot een Leergang Poldergebied te komen: een educatieve leergang waarbij deelnemers in een aantal sessies worden ingewijd in de ontstaansgeschiedenis van het landschap en de natuur, de geschiedenis van de bewoners en bebouwing en de kernkwaliteiten van het gebied. Deze leergang zal in 2021 klaar zijn.

 1. Expertise inbrengen in de ontwikkelingsplannen door private en publieke partijen in ons werkgebied.
  De stichting Horst en Weide wil de waarde van het gebied instandhouden en versterken waar mogelijk. Daarnaast is het gebied, ondermeer vanwege zijn ongereptheid, ook kwetsbaar. Iets eenvoudigs als de aanleg van een wandelpad of van een fietspad kan onomkeerbare schade aanbrengen. De expertise die nodig is om instandhoudingplannen of ontwikkelingsplannen op juiste wijze te beoordelen vraagt kennis waar het de flora en de fauna betreft, alsmede kennis van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Deze expertise is onder andere in de  Stichting als bij andere belangengroepen aanwezig. Waar mogelijk wordt die ingebracht, gevraagd en ongevraagd, om bij met name de lokale overheden de juiste afwegingen te kunnen maken.
 2. Samen sterk: overleg en samenwerking met groepen met vergelijkbare doelstellingen in de provincie Zuid-Holland
  Er zijn meerdere verenigingen en stichtingen actief in de regio, waarvan ons werkgebied deel uitmaakt. Bijvoorbeeld de Agrarische NatuurVereniging Santvoorde en de Stichting Behoud Rijnland, Oud Groen en Leefbaar Voorschoten,  waarmee een intensief contact bestaat. Verder wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer. Deze samenwerking is essentieel om een stem in het kapittel te hebben in de discussies met de overheid en ook private partijen, die plannen ontwikkelen met een impact op het gebied. Waar de overheid nu oplossingen zoekt in het economisch ontwikkelen van het gebied door het openbaar toegankelijk te maken, zien de samenwerkende groepen juist dat de geslotenheid een waarborg is voor behoud van de meest kwetsbare kwaliteiten.